โพรเทคทีฟ มอยส์เจอร์ไรเซอร์ เอสพีเอฟ 30 / พีเอ +++ 30 มล. (ขวดปั๊ม)

0899 Protective Moisturizer SPF 30/PA +++
รหัสสินค้า 0899
ราคา ฿1,825.42

ดูโดยรวม

ผลิตภัณฑ์บ ํารุงผิวหน้ําผสมสํารป้องกันแสงแดด SPF 30 เหมําะสําหรับทุกสภําพช่วยปกป้องผิวจํากแดดและให้ควํามชุ่มชื้นแก่ผิว

คุณประโยชน์หลัก

  • ปกป้องผิวจํากแสงแดด
  • ปกป้องผิวด้วย SPF30
  • มีประสิทธิภําพป้องกันสูงสุด(PA+++)
  • ให้ควํามชุ่มชื้นแก่ผิว