นโยบายรักษาข้อมูลส่วนตัว

เฮอร์บาไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล อิงค์ มีนโยบายในการรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณ โดยเฮอร์บาไลฟ์ได้เซ็นรับรองข้อตกลงกับ EU-U.S. Safe Harbor ในการรักษาข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับและจากการใช้งาน

วัตถุประสงค์ของนโยบายรักษาข้อมูลส่วนตัวนั้น มีขึ้นเพื่อที่จะแจ้งให้คุณได้รับทราบว่า ข้อมูลใดๆที่เราได้รับจากคุณเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา (ต่อไปเรียกว่า “เว็บไซต์”) หรือเมื่อคุณสมัครเป็นสมาชิกอิสระหรือสมัครเป็นลูกค้าผ่านเว็บไซต์ของเรา ไม่ว่าข้อมูลนั้นจะถูกใช้งานโดยเฮอร์บาไลฟ์หรือบุคคลอื่นซึ่งได้รับมอบหมาย โดยข้อมูลนั้นอาจถูกแบ่งปันให้กับผู้ที่ได้รับมอบหมาย ข้อมูลของคุณที่เราได้ทำการเก็บรักษาไว้ ใช้งาน หรือ แบ่งปันออกไป ความสามารถของคุณในการแก้ไข ปรับปรุง ทำให้ถูกต้อง หรือ ลบข้อมูลนั้นๆ และ ขั้นตอนเพื่อรักษาความปลอดภัยหรือทุกอย่างที่เราดำเนินการนั้น เราดำเนินการโดยยังคงรักษาความเป็นส่วนตัวของคุณ

โปรดทราบการเก็บข้อมูล

ในโอกาสต่อๆไป คุณอาจได้รับการสอบถามถึงข้อมูลส่วนตัว (เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ แขวง เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมลล์แอดเดรส หมายเลขบัตรเครดิต ข้อมูลธนาคาร เป็นต้น) ซึ่งเราหวังว่าคุณจะให้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้กับเรา อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่ต้องการให้มีการสอบถามหรือเปิดเผยข้อมูลต่างๆเหล่าๆนี้ กรุณาอย่าคลิกส่งแบบฟอร์ม และนั่นหมายความว่า ในบางกรณี ทางเราจะไม่สามารถให้บริการตามคำร้องที่คุณเรียกขอได้

เราอาจขอเก็บข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวจากคุณเมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา (เช่น หมายเลข IP ประเภทของบราวเซอร์ ชื่อโดเมนของคุณ เป็นต้น) ข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บไว้เพื่อใช้วิเคราะห์เพื่อนำไปพัฒนาเว็บไซต์ของเรา

การใช้งานข้อมูล

เราจะนำข้อมูลที่ได้รับจากคุณไปใช้งานในหลายวัตถุประสงค์ ซึ่งคุณจะได้รับการแจ้งถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานในขณะที่เราทำการเก็บข้อมูล โดยเราจะแจ้งถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานดังนี้:

ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ข้อมูลของคุณจะถูกนำไปรวบรวมไว้ในรายชื่อของผู้ที่ทำการสมัคร ซึ่งจะถูกส่งต่อให้กับสมาชิกอิสระของเฮอร์บาไลฟ์เพื่อบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจในผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจของเรา นำไปวิเคราะห์แนวโน้มและหาผลลัพธ์ทางสถิติ นำไปพัฒนาการใช้งานเว็บไซต์ การเพิ่มเติมเนื้อหาและการโฆษณา และ การส่งข้อมูลและเครื่องมือส่งเสริมการขายของเฮอร์บาไลฟ์และบริษัทอื่นๆ

ลูกค้า ข้อมูลของลูกค้าจะถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ในการบริการสำหรับตัวลูกค้า การยืนยันและการดำเนินการสั่งซื้อให้เสร็จสมบูรณ์ การจัดส่งสินค้าและการชำระเงิน และ เพื่อใช้ในการตรวจสอบปัญหาต่างๆและข้อโต้แย้งของผู้ประสานงานและผู้ให้บริการอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นในการให้บริการทั้งหมด

สมาชิกอิสระ ข้อมูลของสมาชิกอิสระจะถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ในการบริการสำหรับตัวสมาชิกอิสระ การคำนวณรายรับและโบนัส เพื่อการฝึกอบรมผลิตภัณฑ์และการบริการใหม่ๆ ทั้งนี้จะต้องสอดคล้องกับข้อตกลงของสมาชิกอิสระและกฎระเบียบของบริษัท

ตัวเลือก

ในปัจจุบัน เรามีการติดต่อและประสานงานกับผู้ห้บริการด้านธุรกิจที่สอดคล้องกับเราในหลายๆบริษัท และคาดว่าในอนาคต เราก็จะพัฒนาและเพิ่มจำนวนผู้ให้บริการมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น เราอาจจะแบ่งปันข้อมูลหรืออนุญาตให้บริษัทเหล่านั้นมีสิทธิรับทราบข้อมูลที่เราได้รับมาจากคุณ ซึ่งคุณอาจได้รับการติดต่อจากบริษัทเหล่านั้นเพื่อสอบถามถึงความสนใจในผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณเคยให้ข้อมูลไว้

ในขณะที่เราทำการเก็บข้อมูลของคุณเพื่อประโยชน์ทางด้านการตลาด หรือการทำการตลาดโดยเฮอร์บาไลฟ์นั้น คุณมีสิทธิที่จะยอมรับหรือปฎิเสธการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณได้

การส่งต่อข้อมูล

เราอาจทำการว่าจ้างให้บริษัทอื่นๆดำเนินการใดๆภายใต้ความยินยอมของเรา ตัวอย่างการดำเนินการเช่น การดำเนินการสั่งซื้อให้เสร็จสิ้น การจัดส่ง การจัดการด้านอีเมลล์ การดำเนินการเพื่อรับชำระเงินผ่านบัตรเครดิต และการให้บริการต่างๆที่เกี่ยวกับการบริการลูกค้า โดยบริษัทเหล่านี้จะดำเนินงานภายใต้สัญญาที่จะใช้งานข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับจากเฮอร์บาไลฟ์ เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้ทำการตกลงในการว่าจ้างงานให้ทำงานนั้นๆเท่านั้น

เราอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณที่เราได้เก็บไว้ในกรณีที่เรามีเหตุผลที่จะทำให้เชื่อว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องทำเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัว การติดต่อ และการดำเนินการทางด้านกฎหมาย โดยทำไปเพื่อปกป้องคุณ เรา และ บุคคลอื่นให้พ้นจากการคุกคาม เราอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณหากเราเชื่อว่าเราต้องกระทำเพื่อเป็นการแสดงเจตนารมย์ที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย

รายงานสายงานซึ่งจะมีข้อมูลของสมาชิกอิสระเกี่ยวกับสายงานสมาชิก ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมลล์แอดเดรส หมายเลขโทรสาร ตำแหน่งหรืออันดับ จำนวนวีพี ยอดขาย จะถูกจัดทำขึ้นสำหรับสมาชิกอิสระโดยเฉพาะและเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนสมาชิกอิสระในการพัฒนาธุรกิจของเฮอร์บาไลฟ์เท่านั้น (สายงานใต้ล่างในองค์กรจะประกอบด้วยชื่อของสมาชิกอิสระที่ได้รับการสปอนเซอร์โดยตัวสมาชิกอิสระคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ และในทางกลับกัน จะปรากฏชื่อของบุคคลอื่นๆที่ถูกสปอนเซอร์จากสมาชิกอิสระเหล่านั้นด้วย

รายงานสายงานจะประกอบไปด้วยข้อมูลแสดงถึงการดำเนินกิจกรรมต่างๆที่เป็นข้อมูลภายในและถือเป็นความลับทางการค้าของเฮอร์บาไลฟ์ สมาชิกอิสระไม่สามารถเผยแพร่หรือเก็บรักษาข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ยกเว้นเพื่อติดต่อกับสายงานภายในองค์กรและต้องกระทำเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาธุรกิจเฮอร์บาไลฟ์ และเพื่อบริหาร กระตุ้นและฝึกอบรมสายงานใต้ล่างภายในองค์กรเท่านั้น

คุณจะต้องตระหนักว่า สมาชิกอิสระที่ได้รับรายงานสายงานทั้งหมดนั้น อาจไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศที่มีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวดังเช่นในประเทศของคุณ อย่างไรก็ตาม เฮอร์บาไลฟ์มีมาตรการที่จะทำให้เกิดความมั่นใจว่า ข้อมูลนั้นได้ถูกเก็บไว้อย่างเหมาะสมและเป็นส่วนตัว

ความปลอดภัย

เรามีการดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อให้มั่นใจว่า ข้อมูลส่วนตัวที่เราทำการเก็บรักษานั้น ถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย แต่อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับรองได้ว่า การโอนถ่ายข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ตนั้น จะมีความปลอดภัย 100% และในขณะที่เราพยายามที่จะปกป้องข้อมูลของคุณ เราไม่สามารถรับรองและการันตีได้ถึงความปลอดภัยทั้งหมด เราไม่รับผิดชอบต่อการคุกคามหรือการแทรกแซงของข้อมูลหรือรายละเอียดใดๆที่คุณอาจได้รับในขณะที่คุณใช้งานเว็บไซต์หรือในช่วงที่ข้อมูลกำลังถูกโอนถ่ายเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา .

ความเป็นหนึ่งเดียวของข้อมูล

รายละเอียดของข้อมูลส่วนตัวจะถูกเก็บไว้ในไฟล์หรือระบบตลอดระยะเวลาตามวัตถุประสงค์ดังที่ได้แจ้งไว้ ซึ่งเพื่อประโยชน์สำหรับสมาชิกอิสระและอัพไลน์ และเพื่อประโยชน์ทางการค้ากับลูกค้าของสมาชิกอิสระนั้นๆ.

เฮอร์บาไลฟ์จะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้ข้อมูลที่มีอยู่ถูกต้องและสมบูรณ์.

การเข้าถึง หรือ แก้ไขข้อมูลของคุณ

หากคุณตรวจพบข้อมูลใดๆของคุณที่ไม่ถูกต้อง หรือคุณต้องการแก้ไขหรือตรวจสอบข้อมูลของคุณ โปรดติดต่อเราเพื่อให้เราสามารถแก้ไขฐานข้อมูลของคุณ หรือ คุณสามารถเข้าสู่เว็บไซต์ของเฮอร์บาไลฟ์เพื่อทำการแก้ไขข้อมูลของคุณด้วยตัวคุณเอง อ่านรายละเอียดการติดต่อด้านล่าง เราจะทำการพิจารณาคำร้องของแก้ไขของคุณตามเหตุอันควร.

คำร้องเรียน

เฮอร์บาไลฟ์รักษานโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างเข้มงวด หากคุณมีความเชื่อว่าเฮอร์บาไลฟ์ไม่ได้ปฏิบัติตามนโยบายรักษาความเป็นส่วนตัว คุณสามารถส่งรายละเอียดตามที่อยู่ด้านล่างหรือโทรศัพท์ติดต่อเรา โปรดให้รายละเอียดที่คุณคิดว่าเฮอร์บาไลฟ์ละเลยการปฏิบัติตามนโยบายเท่าที่คุณสามารถให้ได้ เราจะตรวจสอบคำร้องเรียนของคุณในทันที หากคุณไม่ได้รับการตอบรับการร้องเรียนของคุณ หรือ คำร้องเรียนของคุณไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม โปรดติดต่อ สำนักงานของ Chief Privacy Officer ซึ่งจะเป็นตัวแทนของเฮอร์บาไลฟ์เพื่อแก้ปัญหาในข้อร้องเรียนของคุณ อ่านรายละเอียดการติดต่อกับ Chief Privacy Officer ด้านล่าง: โทรศัพท์ 310-410-9600 หรือ ติดต่อ privacy@herbalife.com.

หลักเกณฑ์ของเว็บไซต์

ข้อจำกัดสำหรับเด็ก

เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์สำหรับบุคคลทั่วไปและไม่ได้ถูกออกแบบโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็ก เราจะไม่เก็บและใช้งานข้อมูลของเด็กที่อายุต่ำกว่า 20 ปี อย่างไรก็ตาม หากเราตรวจพบว่ามีการกรอกข้อมูลของเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี เราจะนำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ในการติดต่อเพื่อตรวจสอบข้อมูลและขอความยินยอมจากผู้ปกครองของเด็กเท่านั้น หากเราไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองภายในระยะเวลาอันเหมาะสม หรือได้รับคำปฏิเสธจากผู้ปกครอง เราจะทำการลบข้อมูลนั้นๆออกจากระบบ เฮอร์บาไลฟ์จะแจ้งให้ผู้ปกครองของเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีคนนั้นได้รับทราบข้อมูลของเด็กที่เฮอร์บาไลฟ์ได้จัดเก็บไว้หากมีการร้องขอ

คุ๊กกี้ส์

คุ๊กกี้ส์ เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ของเราติดตั้งไว้ที่ฮาร์ดดิสก์ของผู้ใช้งาน เราอาจใช้คุกกี้ส์เพื่อให้จดจำคุณเมื่อคุณย้อนกลับมาที่เว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ใช้งานของเราได้พบกับความสะดวกในการใช้งาน คุ๊กกี้ส์มิได้เก็บข้อมูลส่วนตัวใดๆของผู้ใช้งานไว้ เช่น ชื่อของคุณ หรือ ข้อมูลที่ต้องการการป้องกัน เช่น หมายเลขบัตรเครดิต เราอาจอนุญาตให้บุคคลภายนอกใช้งานคุ๊กกี้ส์ในเว็บไซต์ของเราได้ เราไม่สามารถควบคุมการใช้งานหรือเนื้อหาใดๆของคุ๊กกี้ส์ของบุคคลภายนอก เวบบราวเซอร์จะอนุญาตให้คุณลบไฟล์คุ๊กกี้ส์ที่มีอยู่ในฮาร์ดดิสก์ของคุณ บล็อคการใช้งานคุ๊กกี้ส์ และ/หรือแจ้งให้คุณทราบเมื่อตรวจพบคุ๊กกี้ส์ หากคุณต้องการบล็อคคุ๊กกี้ส์ โปรดทราบว่า คุณจะไม่สามารถได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากการใช้งานเว็บไซต์นี้.

การเชื่อมโยง(ลิงค์)ไปสู่บุคคลภายนอก

เว็บไซต์ของเราอาจมีลิงค์ที่ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์บุคคลภายนอก ซึ่งมิได้อยู่ภายใต้การควบคุมของเว็บไซต์นี้ ข้อมูลใดๆที่คุณให้กับบุคคลภายนอก จะต้องขึ้นอยู่กับนโยบายและการดูแลของเว็บไซต์นั้นๆ ซึ่งเราประสงค์ให้คุณตรวจสอบและสอบถามเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนตัวจากผู้ดำเนินการของเว็บไซต์นั้นๆก่อน เราไม่มีความรับผิดชอบและไม่มีภาระผูกพันต่อการกระทำใดๆของเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก เราจะไม่รับผิดชอบและไม่รับภาระผูกพันใดๆที่เกิดขึ้นจากเนื้อหา การกระทำ หรือ นโยบายใดๆของเว็บไซต์บุคคลภายนอกนั้น การมีเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงภายในเว็บไซต์ของเฮอร์บาไลฟ์นี้ ไม่ได้หมายความว่า เฮอร์บาไลฟ์สนับสนุน หรือรับผิดชอบต่อเนื้อหาสาระ การดำเนินการ และ นโยบายที่เว็บไซต์นั้นมีแต่อย่างใด

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบาย

นโยบายรักษาข้อมูลส่วนตัวเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2549 เฮอร์บาไลฟ์สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนโยบายได้ตามความเหมาะสม การเปลี่ยนแปลงใดๆของนโยบายนี้มีผลบังคับใช้ทันทีที่ประกาศ ซึ่งอาจจะแจ้งให้คุณได้รับทราบผ่านทางอีเมลล์ หรือ ประกาศไว้ในเว็บไซต์ของเรา การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์เป็นประจำจะเปรียบเสมือนการรับรองต่อความเปลี่ยนแปลงของข่าวสารที่เกิดขึ้นโดยปริยาย อย่างไรก็ตาม คุณควรที่จะเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราเป็นระยะเพื่อให้มั่นใจว่าคุณได้รับข่าวสารและข้อมูลที่ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ คุณสามารถตรวจสอบได้ว่าข้อมูลที่คุณเห็นในเว็บไซต์นั้น เป็นข้อมูลที่ประกาศหลังจากการเข้าดูเว็บไซต์ครั้งสุดท้ายของคุณหรือไม่ โดยดูจากวันที่ที่ระบุในตอนท้ายของนโยบาย หากคุณไม่ยอมรับในการเปลี่ยนแปลง เราจะยึดตามนโยบายก่อนหน้านี้ที่เราได้ทำการเก็บข้อมูลของคุณ และถ้าหากคุณปฏิเสธต่อการเปลี่ยนแปลงในนโยบายของเรา อย่างไรก็ตาม โปรดงดการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หลังจากที่เราได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงในระบบออนไลน์ ในการเข้าเยี่ยมชบเว็บไซต์หลังจากมีการประกาศเปลี่ยนแปลงนโยบาย เราหมายความว่าคุณได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆเหล่านั้นโดยปริยาย.

มีคำถาม หรือ คำแนะนำ หรือ ต้องการติดต่อเรา

หากคุณมีคำถาม หรือ คำแนะนำเกี่ยวกับนโยบายรักษาข้อมูลส่วนตัว หรือคุณต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลของคุณที่เรามี กรุณาติดต่อแผนกบริการสมาชิก ที่หมายเลข 866-866-4744 (เฉพาะสมาชิกอิสระ) หรือ ติดต่อเราที่ : 1800 Century Park East, Los Angeles, CA 90067 or privacy@herbalife.com.

แก้ไขครั้งสุดท้าย 25 พฤษภาคม 2549

 

เฮอร์บาไลฟ์ภูมิใจที่ได้เป็นสมาชิกของสมาคมขายตรงและได้ลงนามในหลัก หลักจรรยาบรรณ ของสมาคมขายตรง


th-TH | 17/8/2562 22:44:03 | NAMP2HLASPX01