Vasilios Frankos

Vasilios Frankos

Ph.D., M.S.

Senior Corporate Advisor,
Product Science,
Safety and Compliance

Dr. Vasilios Frankos เป็นที่ปรึกษาองค์กรอาวุโสด้านความปลอดภัย คุณภาพ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบสำหรับผลิตภัณฑ์ เขาทำหน้าที่ให้คำแนะนำระดับเชี่ยวชาญและให้คำปรึกษาผู้บริหารอาวุโสเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ Herbalife Nutrition จำหน่ายนั้นปลอดภัย เป็นไปตามข้อกำหนดและระเบียบด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพ และเป็นตามมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์

ก่อนหน้านี้ Dr. Vasilios Frankos ดำรงตำแหน่งรองประธานอาวุโสด้านวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย และการปฏิบัติตามกฎระเบียบสำหรับผลิตภัณฑ์ทั่วโลกของ Herbalife Nutrition เขาเกษียณอายุจากหน้าที่ ในองค์การอาหารและยาของสหรัฐฯ ซึ่งเขาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแผนกโปรแกรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ในปี ค.ศ. 2010 เขาเคยเป็นหัวหน้านักวิทยาศาสตร์ด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารขององค์การอาหารและยา และรับผิดชอบเกี่ยวกับการนำรัฐบัญญัติสุขภาพและการศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (DSHEA) ค.ศ. 1994 มาใช้อย่างเต็มรูปแบบ ขณะทำหน้าที่อยู่ในองค์การอาหารและยา เขายังเป็นผู้ช่วยพิเศษในการตรวจทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในเชิงวิทยาศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการ และเป็นนักพิษวิทยาอาวุโสของศูนย์ความปลอดภัยอาหารและโภชนาการประยุกต์ด้วย นอกจากนี้ ยังเป็นที่ปรึกษาหลักให้บริษัท ENVIRON ยาวนานกว่า 18 ปี

Dr. Vasilios Frankos สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านเภสัชวิทยาและพิษวิทยาจาก University of Maryland Pharmacy School เขาสำเร็จระดับปริญญาโทสาขาชีววิทยาโมเลกุลและปริญญาตรีสาขาชีววิทยาจาก University of Maryland เขาดูแลตัวเองให้คล่องแคล่วอยู่เสมอด้วยการเดินป่า ดำน้ำลึกและดำน้ำตื้น และเพลิดเพลินกับรสชาติต่าง ๆ ของ Herbalife Nutrition Formula 1 Healthy Meal Nutritional Shake Mix, Herbalife Nutrition Protein Drink Mix, Herbalifeline® และ Herbalife24® ACHIEVE Protein Bars