Louis Ignarro

Louis Ignarro

Ph.D.

Nobel* Laureate in Medicine
Member,
Nutrition Advisory Board

Dr. Louis Ignarro เป็นที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และสมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านโภชนาการ เขาเป็นนักเภสัชวิทยาและนักเคมี โดยอุทิศตนให้กับการวิจัยและค้นหาหนทางพัฒนาสุขภาพระบบหัวใจและการชะลอวัย

Dr. Louis Ignarro ได้รับรางวัลโนเบล*สาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์ เขาได้รับรางวัลด้านวิทยาศาสตร์อันทรงเกียรตินี้ใน ค.ศ. 1998 สำหรับการค้นพบประโยชน์หลากหลายประการของไนตริกออกไซด์ที่มีต่อร่างกายมนุษย์ การค้นพบของเขานั้นเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดงานวิจัยครั้งสำคัญ ๆ จากนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลก และนำไปสู่การพัฒนา Niteworks® ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของ Herbalife Nutrition ตัวนี้ประกอบด้วย L-arginine และ L-citrulline ที่จะช่วยเสริมการผลิตไนตริกออกไซด์ (NO) ของร่างกาย** นั่นคือโมเลกุลที่ช่วยเสริมสุขภาพของหัวใจโดยช่วยรักษาเส้นเลือดให้กระชับและยืดหยุ่นอยู่เสมอ**

Dr. Louis Ignarro มีผลงานตีพิมพ์บทความมากมายเกี่ยวกับงานวิจัยของเขา เขายังเป็นผู้ก่อตั้งสมาคมไนตริกออกไซด์ รวมทั้งเป็นผู้ก่อตั้งและหัวหน้ากองบรรณาธิการของวารสาร Nitric Oxide Biology and Chemistry ดร. อิกนาร์โรได้รับรางวัล Basic Research Prize จากสมาคมโรคหัวใจแห่งสหรัฐอเมริกาใน ค.ศ.1998 สำหรับบทบาทที่โดดเด่นของเขาในการพัฒนาวิทยาศาสตร์สาขาหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ นับตั้งแต่นั้นมา เขาได้รับเชิญให้เข้าร่วมสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติและสถาบันศิลปะและวิทยาศาสตร์แห่งอเมริกา

เขาเป็นศาสตราจารย์พิเศษด้านเภสัชวิทยาการแพทย์ที่ UCLA School of Medicine โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์กิตติคุณ Dr. Louis Ignarro ได้ฝึกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัยหลังจบปริญญาเอก และนักวิชาการรับเชิญกว่า 100 คน เขาสอนนักศึกษาแพทย์กว่า 3,500 คนในช่วงกว่าสี่ทศวรรษ

เขาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเคมีและเภสัชศาสตร์จาก Columbia University ในค.ศ. 1962 จากนั้นจึงไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกสาขาเภสัชวิทยาที่ University of Minnesota ในปี ค.ศ. 1966 เขายังได้รับทุนวิจัยหลังจบปริญญาเอกในสาขาเภสัชวิทยาเคมีจากสถาบันสุขภาพแห่งชาติในปี ค.ศ. 1968

Dr. Louis Ignarro ชื่นชอบการวิ่งและการปั่นจักรยาน เขาได้วิ่งมาราธอนมากว่า 12 ครั้ง นับตั้งแต่วิ่งสำเร็จเป็นครั้งแรกเมื่ออายุ 64 ปี ผลิตภัณฑ์ Herbalife Nutrition ที่เขาชอบคือ Niteworks® และ Herbalifeline®

*มูลนิธิโนเบลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Herbalife Nutrition และไม่ได้ตรวจสอบ อนุมัติ หรืออนุญาตให้ใช้ผลิตภัณฑ์ Herbalife Nutrition

ตำแหน่งมีไว้สำหรับการระบุตัวตนเท่านั้น University of California ไม่มีส่วนในการสนับสนุนผลิตภัณฑ์หรือบริการใด โดยเป็นไปตามนโยบาย

**ข้อความนี้ยังไม่ได้ผ่านการประเมินจากองค์การอาหารและยา ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อวินิจฉัย บำบัด รักษา หรือป้องกันโรคใดๆ