David Heber

David Heber

M.D., Ph.D., FACP, FASN

Chairman,
Herbalife Nutrition Institute

Dr. David Heber เป็นประธานของ Herbalife Nutrition Institute (HNI) ซึ่งทำหน้าที่สนับสนุนความเป็นเลิศด้านการศึกษาในสาขาโภชนาการสำหรับบุคคลทั่วไปและแวดวงวิทยาศาสตร์ รวมทั้งสนับสนุนงานสัมมนาด้านวิทยาศาสตร์ด้วย กองบรรณาธิการ HNI ประกอบด้วยผู้นำทางความคิดด้านวิทยาศาสตร์ด้านโภชนาการ สรีรวิทยาการออกกำลังกาย เวชศาสตร์พฤติกรรม และสาธารณสุขจากทั่วโลก สมาชิกกองบรรณาธิการสนับสนุนพันธกิจของ HNI ผ่านการจัดทำบทความโดยผู้เชี่ยวชาญสำหรับเว็บไซต์ของ HNI และการมีส่วนร่วมในการสัมมนาด้านวิทยาศาสตร์ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

Dr. David Heber เป็นผู้อำนวยการและผู้ก่อตั้งศูนย์โภชนาการมนุษย์ที่ University of California, Los Angeles (UCLA)* ซึ่งเขาเป็นหนึ่งในอาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์มาตั้งแต่ ค.ศ. 1978 ปัจจุบัน เขาเป็นศาสตราจารย์กิตติคุณด้านแพทยศาสตร์และสาธารณสุข และเป็นประธานผู้ก่อตั้งแผนกโภชนาการคลินิก สาขาแพทยศาสตร์ ของ David Geffen School of Medicine ที่ UCLA งานวิจัยหลักของเขาเกี่ยวข้องกับการรักษาโรคอ้วนและโภชนาการเพื่อการป้องกันและรักษาโรคมะเร็ง

นอกจากนี้ เขายังดูแลหน่วยวิจัยด้านโภชนาการคลินิกที่สนับสนุนโดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และทุนการฝึกอบรมด้านโรคอ้วนของสถาบันสุขภาพแห่งชาติ (NIH) ที่ UCLA มากว่า 15 ปี และดูแลศูนย์การวิจัยพรรณพืชสำหรับอาหารเสริมของ UCLA ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก NIH เป็นเวลาห้าปีด้วย Dr. David Heber เคยดำรงตำแหน่งประธานสภาโภชนาการการแพทย์ของสมาคมโภชนาการแห่งอเมริกา ซึ่งเป็นสมาคมด้านวิทยาศาสตร์สาขาโภชนาการที่ใหญ่ที่สุด ดร. เฮเบอร์เป็นสมาชิกสมาคมโภชนาการแห่งสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ได้รับเกียรติสูงสุดของสมาคม

นอกจากการเขียนบทความด้านวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญกว่า 240 ชิ้น และข้อเขียนในสาขาวิชาชีพอีกมากมาย เขายังมีผลงานหนังสือสี่เล่มสำหรับบุคคลทั่วไป ได้แก่ “Natural Remedies for a Healthy Heart,” “The Resolution Diet,” “What Color Is Your Diet?” และ “The L.A. Shape Diet” เขาได้รับการยกย่องในรายชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของโลกของ Thomson Reuters ประจำปี 2014 และในระหว่าง ค.ศ. 2002-2012 เขาเป็นหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดที่ผลงานได้รับการอ้างอิงโดยผู้เขียนงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในสาขาเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีเพียงร้อยละหนึ่ง ตามผลการสำรวจของ Thomson Reuters

Dr. David Heber สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีด้านเคมีด้วยเกียรตินิยมอันดับสองจาก UCLA ใน ค.ศ. 1969 และยังสำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตจาก Harvard Medical School ใน ค.ศ. 1973 และปริญญาเอกด้านสรีรวิทยาจาก UCLA ใน ค.ศ. 1978 เขาผ่านการรับรองเฉพาะทางด้านอายุรกรรม วิทยาต่อมไร้ท่อ และระบบเผาผลาญจากคณะกรรมการอายุรศาสตร์อเมริกัน และเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ ในยามว่าง เขาชื่นชอบการตีกอล์ฟ อ่านหนังสือ และวาดภาพ ผลิตภัณฑ์ Herbalife Nutrition ที่เขาชอบได้แก่ Formula 1 Healthy Meal Nutritional Shake Mix, Herbalife Nutrition Personalized Protein Powder และสินค้าในกลุ่ม SKIN

 

 

*University of California ไม่มีส่วนในการสนับสนุนผลิตภัณฑ์หรือบริการใด โดยเป็นไปตามนโยบาย